Projecten in Ontwikkeling

Waar richten wij onze energie op?

Projecten in ontwikkeling


Hof van Blom

Woonstichting Triada, ouderenorganisatie Vereen en de lokale energiecoöperatie Powered By Hattem hebben de intentie uitgesproken om samen te werken aan het verder verduurzamen van het woonzorgcentrum Hof van Blom door het plaatsen van een zonne-installatie op het dak van Hof van Blom en daarmee een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie van Hattem.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

Binnen de RES Noord-Veluwe valt dit project onder de categorie Zon op grote daken. Op deze wijze levert Powered by Hattem een bijdrage aan het realiseren van de doelstelling om meer duurzame energie op te wekken in de vorm van elektriciteit.

Dit project wordt gerealiseerd in een nauwe samenwerking tussen de woningstichting Triada , ouderenorganisatie Vereen en energiecoöperatie Powered By Hattem.

Dit project wordt gerealiseerd door, voor en met Hattemers met een lokaal eigenaarschap van 100%. Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven uit Hattem en omgeving kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen met een kleinverbruikersaansluiting van maximaal 3 x 80A en woonachtig binnen de postcodegebieden 8015, 8016, 8017, 8019, 8041, 8042, 8051, 8052, 8091, 8094, 8191, 8276 kunnen deelnemen met dit project.

De toekenning van deelname vindt plaats volgens onderstaande prioriteit:

1) bewoners van het woonzorgcentrum Hof van Blom;

2) huurders van Triada wonende in de postcodes;

3) leden en niet-leden van de Energiecoöperatie PbH SCE.

01-09-2024: Intentieovereenkomst ondertekend

01-01-2025: SCE-Subsidie aangevraagd

01-04-2025: SCE-Subsidie toegekend

01-07-2025: Subsidie provincie Gelderland aangevraagd

01-10-2025: Subsidie provincie Gelderland toegezegd

01-10-2025: Recht van Opstal getekend

01-12-2025: Verwachte realisatiedatum

solar-panel.png
0

Verwacht Aantal Panelen

bolt_698521_termrenewablepage1position11page1position11related_id698521originsearch.png
0

Verwachte Stroomproductie per jaar

office-building_4537992_termcompanypage1position70page1position70related_id4537992originsearch.png
0

Aantal Huishoudens

salary_3135673_termmoneypage1position31page1position31related_id3135673originsearch.png
0 %

Lokaal Eigenaarschap

Zonnepark Hattem

Powered by Hattem wil een zonnepark realiseren op de voormalige vuilstort te Hattem. Op deze voormalige zandafgraving en vuilstort met natuurlijke begroeiing, wil Powered by Hattem verbetering van de natuur combineren met duurzame energieopwekking.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

Op 10 juli 2023 heeft de Gemeenteraad van Hattem positief geadviseerd ten aanzien van de volgende stap in de realisatie van een zonnepark op de voormalige vuilstort aan de Oranje Nassaulaan in Hattem. De stap houdt in dat Powered by Hattem samen met het college de vergunningprocedure bij de Provincie gaat opstarten. Bovendien is voorgesteld dit initiatief te laten vallen onder de Green Deal Hattem. 

Voor de ontwikkeling van dit zonnepark wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure voorbereid.

Het zonnepark is gepland in het Natura 2000-gebied Veluwe. Hiervoor gelden instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Omdat dit plan een mogelijk negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen is in 2018 een quickscan natuurtoets uitgevoerd naar de negatieve effecten optreden in het kader van Wet natuurbescherming (Natura2000) of provinciaal natuurbeleid (Gelders Natuurnetwerk). Uit de verkenning bleek dat door dit plan mogelijk een aantal negatieve effecten kunnen optreden. Vanaf april 2020 is een nader onderzoek (natuurtoets) uitgevoerd, om te bepalen of vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn en of deze verkregen kunnen worden. Uit beide onderzoeken bleek dat de boomleeuwerik in het plangebied voorkomt. Omdat een (significant) negatief effect op deze broedvogelsoort niet op voorhand kon worden uitgesloten is in 2022 een passende beoordeling en activiteitenplan opgesteld met als conclusie:

‘Door het nemen van mitigerende maatregelen kan een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen van de boomleeuwerik en wespendief of andere soorten en Habitats van de Natura 2000-gebied Veluwe worden uitgesloten’.

Afhankelijk van een principe-akkoord van de gemeente en de provincie bepalen we of het zinvol is om verdere stappen te zetten. Vanwege de vele belangen in dit gebied is professionele onafhankelijke hulp ingeschakeld om het communicatietraject met alle belanghebbenden op gang te brengen.

Wij streven ernaar om projecten te realiseren door, voor en met Hattemers en in lijn met het klimaatakkoord naar een minimaal 50% lokaal eigenaarschap! Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

solar-panel.png
0

Verwacht Aantal Panelen

bolt_698521_termrenewablepage1position11page1position11related_id698521originsearch.png
0

Verwachte Stroomproductie per jaar

office-building_4537992_termcompanypage1position70page1position70related_id4537992originsearch.png
0

Aantal Huishoudens

salary_3135673_termmoneypage1position31page1position31related_id3135673originsearch.png
0 %

Lokaal Eigenaarschap

Project Zon op 't Zand

In 2020 heeft Powered by Hattem met Gerjan Wielink, de initiatiefnemer van het project Zon op ’t Zand, een intentieovereenkomst gesloten. Wielink gaat vier panelenvelden realiseren in het gebied rond de kruising A28 en N50/A50. De overeenkomst is in januari 2022 voor onbepaalde tijd verlengd.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

De Wielink Groep en Powered by Hattem hebben afgesproken dat onderzocht wordt hoe en op welke wijze inwoners van Hattem via Powered by Hattem kunnen deelnemen in de eigendom van de aan te leggen zonnevelden in dit project. Ook voor mensen met een lager inkomen. Powered by Hattem zet zich hier samen met de gemeente Hattem voor in.

Het eigendom van Powered by Hattem in het totale project (vier zonnevelden) bedraagt maximaal 5%.

De Wielink Groep en Powered by Hattem hebben afgesproken dat de initiatiefnemer de leden van Powered by Hattem de mogelijkheid biedt om aan te haken bij de inkoop van de zonnepanelen voor dit project en op die manier gebruik te maken van een 9eventuele) kwantumkorting. Dat betekent dat indien mogelijk zonnepanelen tegenkostprijs kunnen worden ingekocht. Powered by Hattem coördineert deze mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop in afstemming met de initiatiefnemer.

solar-panel.png
0

Verwacht Aantal Panelen

bolt_698521_termrenewablepage1position11page1position11related_id698521originsearch.png
0

Verwachte Stroomproductie per jaar

office-building_4537992_termcompanypage1position70page1position70related_id4537992originsearch.png
0

Aantal Huishoudens

salary_3135673_termmoneypage1position31page1position31related_id3135673originsearch.png
0 %

Lokaal Eigenaarschap

Project Bogo

De Stichting Ontwikkeling Brandweeropleidingen Gelderland, Overijssel en Flevoland (BOGO) en Powered By Hattem (PbH) hebben de intentie uitgesproken om samen te werken aan het verder verduurzamen van het bedrijventerrein De Netelhorst door het plaatsen van een zonne-installatie op het dak van BOGO en daarmee een bijdrage te leveren aan de lokale energietransitie van Hattem.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

Binnen de RES Noord-Veluwe valt dit project onder de categorie Zon op grote daken. Op deze wijze levert Powered by Hattem een bidrage aan het realiseren van de doelstelling om meer duurzame energie op te wekken in de vorm van elektriciteit

Dit project levert een bijdrage om het bedrijventerrein De Netelhorst binnen de gemeente Hattem verder te verduurzamen

Dit project wordt gerealiseerd in een nauwe samenwerking tussen De Stichting Ontwikkeling Brandweeropleidingen Gelderland, Overijssel en Flevoland (BOGO) en Powered By Hattem (PbH).

Dit project wordt gerealiseerd door, voor en met Hattemers met een lokaal eigenaarschap van 100% Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

30-06-2022: Ondertekening Intentie overeenkomst

02-03-2023: Energiecoöperatie Powered by Hattem opgericht

02-06-2023: SCE-Subsidie aangevraagd

24-07-2023: SCE-Subsidie toegekend

01-02-2024: Verwachte realisatiedatum

solar-panel.png
0

Verwacht Aantal Panelen

bolt_698521_termrenewablepage1position11page1position11related_id698521originsearch.png
0

Verwachte Stroomproductie per jaar

office-building_4537992_termcompanypage1position70page1position70related_id4537992originsearch.png
0

Aantal Huishoudens

salary_3135673_termmoneypage1position31page1position31related_id3135673originsearch.png
0 %

Lokaal Eigenaarschap

Powered by Hattem © 2023
Privacybeleid
Algemene Voorwaarden