Projecten in Ontwikkeling

Waar richten wij onze energie op?

Zonnepark Hattem

Powered by Hattem wil een zonnepark realiseren op de voormalige vuilstort te Hattem. Op deze voormalige zandafgraving en vuilstort met natuurlijke begroeiing, wil Powered by Hattem verbetering van de natuur combineren met duurzame energieopwekking.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

Voor de ontwikkeling van dit zonnepark wordt op dit moment een bestemmingsplanprocedure voorbereid.

Het zonnepark is gepland in het Natura 2000-gebied Veluwe. Hiervoor gelden instandhoudingsdoelstellingen voor habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten. Omdat dit plan een mogelijk negatief effect heeft op de instandhoudingsdoelen is in 2018 een quickscan natuurtoets uitgevoerd naar de negatieve effecten optreden in het kader van Wet natuurbescherming (Natura2000) of provinciaal natuurbeleid (Gelders Natuurnetwerk). Uit de verkenning bleek dat door dit plan mogelijk een aantal negatieve effecten kunnen optreden. Vanaf april 2020 is een nader onderzoek (natuurtoets) uitgevoerd, om te bepalen of vergunningen of ontheffingen noodzakelijk zijn en of deze verkregen kunnen worden. Uit beide onderzoeken bleek dat de boomleeuwerik in het plangebied voorkomt. Omdat een (significant) negatief effect op deze broedvogelsoort niet op voorhand kon worden uitgesloten is in 2022 een passende beoordeling en activiteitenplan opgesteld met als conclusie:

‘Door het nemen van mitigerende maatregelen kan een (significant) negatief effect op de instandhoudingsdoelen van de boomleeuwerik en wespendief of andere soorten en Habitats van de Natura 2000-gebied Veluwe worden uitgesloten’.

Afhankelijk van een principe-akkoord van de gemeente en de provincie bepalen we of het zinvol is om verdere stappen te zetten. Vanwege de vele belangen in dit gebied is professionele onafhankelijke hulp ingeschakeld om het communicatietraject met alle belanghebbenden op gang te brengen.

Wij streven ernaar om projecten te realiseren door, voor en met Hattemers en in lijn met het klimaatakkoord naar een minimaal 50% lokaal eigenaarschap! Dit betekent dat inwoners en lokale bedrijven kunnen investeren in dit project en profiteren van de opbrengsten.

Verwacht Aantal Panelen

6000

Verwachte Stroomproductie
per jaar

2.400.000 KwH

Aantal Huishoudens

700

Lokaal Eigenaarschap

100%

Project Zon op ’t Zand

In 2020 heeft Powered by Hattem met Gerjan Wielink, de initiatiefnemer van het project Zon op ’t Zand, een intentieovereenkomst gesloten. Wielink gaat vier panelenvelden realiseren in het gebied rond de kruising A28 en N50/A50. De overeenkomst is in januari 2022 voor onbepaalde tijd verlengd.

Belangrijkste feiten op een rijtje:

De Wielink Groep en Powered by Hattem hebben afgesproken dat onderzocht wordt hoe en op welke wijze inwoners van Hattem via Powered by Hattem kunnen deelnemen in de eigendom van de aan te leggen zonnevelden in dit project. Ook voor mensen met een lager inkomen. Powered by Hattem zet zich hier samen met de gemeente Hattem voor in.

Het eigendom van Powered by Hattem in het totale project (vier zonnevelden) bedraagt maximaal 5%.

De Wielink Groep en Powered by Hattem hebben afgesproken dat de initiatiefnemer de leden van Powered by Hattem de mogelijkheid biedt om aan te haken bij de inkoop van de zonnepanelen voor dit project en op die manier gebruik te maken van een 9eventuele) kwantumkorting. Dat betekent dat indien mogelijk zonnepanelen tegenkostprijs kunnen worden ingekocht. Powered by Hattem coördineert deze mogelijkheid tot gezamenlijke inkoop in afstemming met de initiatiefnemer.

Verwacht aantal Panelen

1891

Verwachte Stroomproductie
per jaar

535.785 KwH

Aantal Huishoudens

150

Lokaal Eigenaarschap

100%